Gordon, Jacobo

Gordon, Jacobo is listed in Epstein's black book on page 23. Epstein recorded the following 6 entries under this name.

CG Investments
Ppe de Vergara, 128.
Entreplanta
28002 Madrid
34 917 453 540 (0)
34 914 111 988 0
Jeffrey Epstein's black book page 23

EPSTEIN